Slovakian  /  Slovak

Všeobecné obchodné podmienky pre slovenských a medzinárodných zákazníkov

 1. Úvod

  1. Uvedené všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) používa firma Bluefin Century, s.r.o., ktorá je založená podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, a je zapísaná do Obchodného registra pod identifikačným číslom 46019138 na Okresnom súde Bratislava I, v sekcii s.r.o., číslo zložky 70421/B so zaregistrovaným sídlom Kremnická 3576/24, 851 01 Bratislava, VOP sú používané tiež prepojenými firmami (ďalej len ako „Predajca“)
  2. Uvedené VOP sa aplikujú na všetky ponuky predajcu ako aj na jeho zmluvy so zákazníkmi, ktoré sa považujú za právnické osoby podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo sú medzinárodné zákazníci, tzn. právne subjekty so sídlom mimo Slovenskej republiky (ďalej len ako „Zákazník/Zákazníci“) (predajca a zákazník ďalej sú uvedené ako „Strany“ alebo samostatne „Strana“).
  3. Zákazník je povinný prečítať VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SLOVENSKÝCH A MEDZINÁRODNÝCH ZÁKAZNÍKOV pred všetkým nákupom.
 2. Kúpna zmluva

  1. Predajca predáva tovar zákazníkom, zákazník kúpi tovar od predajcu (ako je uvedené v čl. 3) na základe dohodnutej nákupnej cene.
  2. Predajca prijíma objednávky pre nákup tovaru s nasledujúcimi prostriedkami:
   1. Cez webstránku www.mobileshop.bz v sekcií pre registrovaných zákazníkov;
   2. Cez e-mail odoslanými na oprávnenú e-mailovú adresu alebo pre obchodného zástupcu predávajúceho, keďže táto pošta v každom prípade mala by obsahovať iniciatíva zákazníka, kvalitu aj kvantitu tovaru, uvedené nezameniteľne a jasne.
   3. Cez Skype hovor alebo správu pre obchodného zástupcu s obsahom materiálových informácií v súlade s ustanovenými v odseku 2.2.2;
   4. Cez telefonický rozhovor s obchodným zástupcom o materiálových informácií v súlade s ustanovenými v odseku 2.2.2.
  3. Každá objednávka prijatá s vymenovanými prostriedkami v sekcií 2.2 tohto článku tejto zmluvy potvrdí Predajca aj písomne (cez e-mail).
  4. Potvrdenie objednávky na základe sekcie 2.3 obsahuje:
   • identifikáciu oboch strán
   • špecifikáciu tovaru, tzn. kvalitu a kvantitu objednaného tovaru
   • prostriedky úhrady
   • dodacie podmienky a predpokladaný termín dodania
   • informácie o poistenia zásielky
   • cenu dodania a zásielky
   • prípadne ponúkané zľavy alebo špeciálne dohodnuté podmienky
  5. Po odoslaní potvrdenia objednávky pre zákazníka, nákupná zmluva sa považuje za činnú aj v prípade, že nie je napísaná v papierovej podobe (ďalej len ako „Zmluva“)
  6. Zákazník uznáva, že zmluva sa vypracováva pre predajcu aj pre zákazníka, ktoré sú právnymi subjektmi za účelom vykonávania obchodnej činnosti a tiež uznáva, že práva a povinnosti uvedené v kúpnej zmluve neukladá žiadne povinnosti voči klientom zákazníka.
 3. Tovar

  1. Predajca predáva tovar pre zákazníka – mobilné telefóny, televízory, ďalšie elektronické zariadenia a príslušenstvá, súčiastky, atď. podľa ponuky na webstránke www.mobileshop.bz v kvalite a kvantite uvedené v zmluve („tovar“)
  2. Predajca vyhradzuje právo odmietnutia prijatia objednávky od zákazníka a odstúpiť od zmluvy do troch dní od potvrdenia objednávky a/alebo podľa zmluvy ak predajca údajne predpokladá ťažkosti, kvôli subjektu zákazníka, kvôli dodania tovaru alebo kvôli iným záležitostiam dohody, kým vyhodnotiť okolností je výhradným právom predajcu.
  3. Zoznam dostupných položiek na webstránke www.mobileshop.bz sa zodpovedá kvantite položiek v sklade predajcu.
  4. Sklady predajcu prijíma nový tovar každý deň a množstvo položiek je aktualizované každodenne.
  5. Aktuálna skladová dostupnosť daného tovaru možno preveriť v momente objednania.
  6. Predajca nezodpovedá za akúkoľvek zmenu alebo chybu webstránke www.mobileshop.bz, ktorá sa vyskytne mimo jeho moci a vedomia.
  7. Ak tovar je dostupný na webstránke www.mobileshop.bz, ale nie je dostupné v momente objednania, znamená, že položka bola rezervovaná iným zákazníkom v momente, keď zákazník uskutočnil objednávku.
  8. Kupujúci má možnosť objednať si tovar prostredníctvom www.mobileshop.bz po úspešnej registrácii, ktorá spočíva v predložení platných obchodných údajov o kupujúcom vrátane názvu spoločnosti, e-mailovej adresy, čísla mobilného telefónu, kontaktného mena, daňového identifikačného čísla (identifikačné číslo DPH VIES) v prípade členských krajín EÚ, dodacia adresa a fakturačná adresa, dokumentácia KYC (Know Your Customer) a potvrdenie totožnosti vykonané predajcom. Až potom bude mať Kupujúci právo zadávať objednávky prostredníctvom www.mobileshop.bz.
  9. Sú dve kategórie k prístupu na webstránke www.mobileshop.bz:
   1. Prvá kategória prístupu umožňuje zákazníkovi preveriť celé množstvo a urobiť rezerváciu k položkám na sklade predajcu (zákazník po rezervácií okamžite vidí dostupnosť položiek), po odhlásení predbežná faktúra bude odoslaná, ktorá garantuje, že objednané položky budú dodané zákazníkovi. Cez túto metódu zákazník nemusí čakať na potvrdenie objednávky od predajcu, lebo všetky postupy budú uskutočnené automaticky a okamžite.
   2. Druhá kategória prístupu umožní zákazníkovi objednať, ale nerezervovať tovar a zákazník musí čakať na potvrdenie objednávky. V tomto prípade položky sú objednané, ale nie sú rezervované a negarantuje sa, že objednané položky budú dodané zákazníkovi, lebo tovar môže byť predané až kým predajca posiela predbežnú faktúru zákazníkovi. Iba s predbežnou faktúrou je isté, že objednané položky budú dodané.
  10. Obrázky výrobkov slúžia iba na ilustráciu a môžu sa líšiť od skutočného produktu.
 4. Cena a platobné podmienky

  1. Predajca a zákazník sa dohodnú v protiplnení nákupu, preto zákazník uhradí nákupnú cenu predajcovi, ktorá bola stanovená v cenníku na webstránke www.mobileshop.bz v sekcií pre registrovaných zákazníkov. Nákupná cena je overená a platná v momente objednania.
  2. Predajca a zákazník môžu dohodnúť v cene, ktorá je odlišná od cien na webstránke, v tom prípade táto samostatná dohoda tiež je potvrdená písomne.
  3. Predajca môže poskytnúť špeciálnu zľavu k nákupnej cene na základe kvantite obratu. Takáto zľava sa vypočíta v percentách obratu v každom kalendárnom štvrťroku. Zľava bude poskytnutá v nasledujúcom štvrťroku.
  4. Špecifikácie kvality a kvantity tovaru, nákupná cena, podmienky dodania a platobné podmienky musia byť dohodnuté v potvrdení objednávky a/alebo zmluvy.
  5. Výška nákupnej ceny nie je predmetom žiadneho cenového navýšenia a indexácie, cena musí obsahovať všetky transakčné náklady a dane. V prípade, že právne osoby sú založené podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, daň z pridanej hodnoty (DPH) musí byť pripočítané v cene nákupnej ceny podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, výnimkou provízie, ktorá je špecifikovaná v ďalšej časti daného článku. V prípade medzinárodných zákazníkov, tzn. právne osoby so sídlom mimo Slovenskej republiky, všetky vykonané platby sú oslobodené od akejkoľvek súčasnej alebo budúcej dane z príjmov, kolkovej dane alebo od iných daní, dávok, poplatkov, povinnosti uložených, odvodených, zadržaných alebo stanovených akýmkoľvek vládnym orgánom , alebo územným celkom, alebo daňovým orgánom súčasne alebo neskôr. Zákazník je povinný uhradiť DPH alebo iné príslušné dane v štáte, kde sídli.
  6. Predajca akceptuje, že nákupná cena je uhradená s nasledujúcimi prostriedkami:
   • 100% časť platby vopred s bankovým prevodom, všetky transakčné náklady uhradí zákazník a preforma faktúra / poradové číslo musí byť uvedené v prevodovom opise.
   • Peniaze v priestoroch kupujúceho, ak sa sídla Kupujúceho nachádzajú v ktorejkoľvek krajine eurozóny (Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Holandsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko).
    • Kupujúci má najmenej jednu hotovú objednávku, ktorá bola zaplatená bankovým prevodom najneskôr jeden mesiac.
    • V prípade prepravy s UPS čiastková čiastka nepresahuje 3.400 EUR alebo 690 EUR v prípade, že sa nachádza v Taliansku alebo 700 EUR v prípade, že sa nachádza v Francúzsku alebo vo výške 2.400 EUR, ak sa nachádza v Španielsku.
    • V prípade zásielky v Slovenskej balíkovej doprave čiastková čiastka nepresahuje 3000 EUR.
    • Predpokladom možnosti platby na dobierku je jedna plne dokončená objednávka, ktorá sa platí bankovým prevodom a nie starším ako jeden mesiac. Ak sú tieto podmienky splnené, Kupujúci sa obráti na Predávajúceho, aby mohol uskutočniť platobnú platobnú operáciu.
    • V prípade hotovostného dobropisu sa akceptuje len CASH, CHECKY nie sú akceptované a nepovažujú sa za platbu za tovar.
    • Všetky predložené objednávky na hotovosť musia byť potvrdené kupujúcim prostredníctvom automatických odpovedí na e-mail, ktoré zasiela predávajúci.
    • Ak sa objednávka na dobierku vráti Predávajúcemu ako nedoručiteľná, Kupujúci stráca právo na predloženie ďalšej objednávky na dobierku. Kupujúci bude môcť po úspešne doručenej objednávke, ktorá bola zaplatená bankovým prevodom, požiadať o platbu z hotovosti.
  7. V prípade, že právne osoby sú založené podľa právnych predpisov Slovenskej republiky:
   1. Podľa zákonu dane z pridanej hodnoty (ďalej len zákon DPH) č. 222/2004 § 69 odsek 12, písmo b) predajca nesmie účtovať DPH a zákazník musí byť zodpovedný za úhradu dane ak predajca predáva zákazníkovi mobilné telefóny, ktoré sú zariadenia vyrobené alebo upravené pre použitie v spojení s licencovanou sieťou a prevádzkované na špecifických frekvenciách, buď majú alebo nemajú iné použitie, ak zdaniteľná čiastka faktúry pre nákup mobilného telefónu je 5.000€ alebo viac.
   2. Predajca môže poskytnúť súhrnnú faktúru podľa zákonu DPH § 75 o viacerých samostatných objednávok alebo niekoľkých samostatných platieb za úhradu nákup, ktoré nepresahujú viac ako mesačné obdobie; súhrnná faktúra musí byť vystavená pred 15 dni od konca kalendárneho mesiaca. Poskytnutá súhrnná faktúra je vystavená ak mobilné telefóny a príslušná DPH je vyššia ako 5.000€ predajca nesmie účtovať DPH a zákazník musí byť zodpovedný za úhradu dane na základe § 69 zákonu DPH.
  8. Žiadny nedostatok faktúry neumožní zákazníkovi odložiť platbu ak faktúra uvádza správne špecifikáciu tovaru, nákupnú cenu a identifikáciu zákazníka.
  9. Objednaný tovar zostane vo vlastníctve predajcu až kým zákazník neuhradí celu sumu nákupnej ceny a vedľajšie náklady. V prípade oneskorenej platby predajca kedykoľvek môže uplatniť vlastnícke právo k objednanému tovaru na náklady zákazníka až do kompletizácie platby bez nároku na náhradu škody.
  10. Po uhradení celej nákupnej ceny a všetkých vedľajších nákladov, každé riziko je prevedené na zákazníka a objednaný tovar sa považuje za jeho majetok.
  11. Zákazník týmto vyjadruje jeho súhlas s prijatím faktúry v digitálnej podobe, avšak predajca môže uplatniť a poslať faktúru v tlačenej podobe zvlásť alebo spolu s digitálnou faktúrou.
  12. Ak termíny splatnosti sú nesplnené, predajca má právo účtovať 0,05% pokutu, za každý deň meškania.
  13. V prípade platby bankovým prevodom, termínom plnenia platby sa považuje dátum, keď výška úhrady je preukázateľná na účte predajcu a nie dátum, keď zákazník realizoval platbu.
  14. Ak zákazník odmieta plniť jeho povinnosti uvedené v zmluve a nezaplatí úplnú výšku nákupnej ceny v určenom časovom intervale na základe zmluvy, možno žiadať o okamžité vyrovnanie a začať súdne konanie voči zákazníkovi.
  15. V prípad, že zákazník odmieta uhradiť celú sumu určenú v zmluve, jeho objednávka bude zrušená a zákazník stratí právo uplatnenia rezervácie definovaná pri prvých krokoch. Ak sa to stane druhý krát, zákazník stratí právo k jeho prístupu na www.mobileshop.bz.
  16. Ak zákazník má sídlo v krajine, ktorý je členom Európskej únie a zákazník poskytne predajcovi platné daňové identifikačné číslo (VIES VAT number) daň musí byť uhradená v štáte, kde sídli zákazník a predajca oslobodí zákazníka od úhrady DPH.
  17. V prípade, že daňové identifikačné číslo je vedená kompetentným finančným orgánom, zákazník prijíma a súhlasí nasledujúce podmienky:
   • Zákazník vyhlasuje a zaručuje, že poskytnuté DPH číslo je jeho číslo a zákazník sídli v členskom štáte EU;
   • Zákazník musí vyhlasovať a zaručiť, že všetky transakcie k predajcovi budú uskutočnené na bankovom účte, ktorého poskytol predajcovi;
   • Zákazník musí vyhlasovať a zaručiť, že poskytnuté DPH číslo predajcovi a každá ďalšia informácia o právnej osoby zákazníka sú pravdivé a platné, okamžite informuje predajcu o akejkoľvek zmeny alebo úpravy týkajúce sa hore uvedených detailov;
   • Predajca uhradzuje právo na získanie dodatočných informácií a vyhladať akékoľvek overenie od zákazníka alebo od akéhokoľvek kompetentného orgánu poskytnuté zákazníkom (primárne o skutočnostiach týkajúce DPH čísla). Tým zákazník oprávňuje predajcu, že ak je potrebné, predajca môže žiadať ďalšie informácie od kompetentných orgánov o zákazníkovi.
   • Zákazník súhlasí tým, že poskytuje všetky potrebné informácie predajcovi o jeho bankovom účte a histórie platieb.
   • Zákazníkova objednávka bude okamžite zrušená ak sa objaví, že poskytnuté DPH číslo nie je platná alebo v prípade, že zákazník neposkytol celú dokumentáciu k oslobodeniu úhrady DPH v čase.
  18. Kupujúci berie na vedomie, že cena tovaru v zmluve podlieha automatickému výpočtu cien, avšak automaticky vypočítaná cena bude stanovená ako orientačná a predávajúci bude oprávnený upraviť cenu v súlade so skutočným cenníkom. Konečná cena tovaru je záväzne potvrdená obchodnou faktúrou vystavenou predávajúcim.
 5. Dodacie podmienky

  1. Ak strany sa nedohodnú inak, objednaný tovar sa dodáva zo závodu Ex-Works ( Incoterms ICC 2010) a každé riziko straty alebo poškodenia sa prejde na zákazníka pri prvej odovzdaní prepravcovi v predajcovom sídle/sklade.
  2. Na žiadosť zákazníka predajca môže dodať tovar zákazníkovi so zásielkovou službou a poistiť zásielku. Cena kuriérskej služby a poistenia bude znášať zákazník a zaplatí spolu s nákupnou cenou ak sa nedohodne inak.
  3. Dodacie termíny alebo dodacie podmienky slúžia ako podklad bez zaručenia predajca. Oneskorené dodanie neumožní zákazníkovi aby zrušil objednávku, odmietol tovar alebo náhradu škody. Predajca umožní zákazníkovi uplatniť právo na základe zmluvy prepravu voči prepravcovi.
  4. Ak sa strany dohodnú na inej možnosti dodania, vzájomné práva a povinnosti musia byť v súlade s Incoterms 2010 podľa vybratému spôsobu prepravy.
  5. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy ak predajca nebude schopný uskutočniť finálne a kompletné dodanie pred prenesením rizika.
  6. Pred prijatím zásielky zákazník musí preveriť, či prijatý tovar úplne sa zhoduje s objednaným tovarom a všeobecne preveriť stav zásielky a poškodenia a/alebo nedostatky zásielky. V prípade, že prijatý tovar sa nezhoduje s objednaným tovarom zákazník musí informovať predajcu okamžite a najneskôr do troch dni od prijatia objednávky.
  7. V prípade poškodeného a/alebo chýbajúceho tovaru zákazník musí uvádzať jednoznačne a špecifikovať každý poškodený a/alebo chýbajúci tovar, potvrdiť s podpisom a informovať predajcu. Zákazník musí poslať pripomienku aj pre dodaciu spoločnosť tiež.
  8. Preprava a dodanie objednávky, dodacie príplatky a riziká cez prepravu zaťažujú zákazníka a predajca nie je zodpovedný za priamu alebo nepriamu stratu alebo poškodenie objednaného tovaru, ktoré boli spôsobené z akéhokoľvek dôvodu. Predajca ponúka možnosť zaistenia objednaného tovaru za dodatočný príplatok. V prípade zaistenej objednávky predajca akceptuje povinnosť podať sťažnosť poisťovacej spoločnosti v mene zákazníka.
  9. Informácie o predpokladanom termíne dodanie sú uvedené na webovej stránke spoločnosti prepravcu.
  10. Každú uhradenú objednávku, ktorú potvrdí predajcova banka do 12:00, GMT +1 budú odovzdané prepravcovi ten istý deň ak objednaný tovar je dostupný v sklade predajcu. Príprava objednávok prebieha od pondelka do piatku.
  11. V prípade, že objednaný tovar nie je dostupný v sklade predajcu, dodací termín bude predlžený a zákazník má právo zrušiť objednávku.
  12. Zákazník nemá právo ukončiť dohodu alebo žiadať o kompenzáciu alebo nárok alebo peňažnú náhradu kvôli omeškaniu, ktorých spôsobil spoločnosť prepravcu.
 6. Záruka poskytnutá predávajúcim

  1. Na všetko, čo predáva, sa poskytuje jednoročná záruka (od 2017.05.03.), Pokiaľ nie je uvedené inak.
   1. Pre zariadenia, ktoré boli predané pred 2017.05.03. a bez záruky výrobcu, predávajúci oznámi kupujúcemu náklady na opravu, akonáhle preverí zariadenie predávajúcim.
  2. Záručná doba sa začína dňom dodania, keď objednávka je doručená zákazníkovi.
   1. Počas záručnej doby zákazník má právo poslať späť poškodený tovar. Vrátený tovar musí byť preskúmaný a po preskúmaní musí sa rozhodnúť, či reklamácia je oprávnená a predajca musí uskutočniť potrebné opravné procesy. Po skončení opravných procesov, opravený tovar je vrátený zákazníkovi.
   2. Predajca je povinný dokončiť opravný proces do 30 dní (od 2019-03-07) po dodaní objednávky. Ak predajca nie je schopný dokončiť potrebné opravy do uvedenej lehoty zákazník má právo žiadať (i) o dobropis, zákazník môže pripísaná čiastka môže využívať na výmenu zariadenia, ktoré môže byť totožné s pôvodným zariadením, alebo iné zariadenie v cene pôvodného zariadenia alebo (ii) žiadať o vrátenie nákupnej ceny.
    1. 30 dňová (od 2019-03-07) lehota začína dňom keď predajca prijíma vrátený tovar od zákazníka.
  3. Po skončení záručnej doby krytie záruky bude limitovaná a iba postupy výrobcu sú akceptovateľné, zatiaľ čo poplatky za náhradných dielov, prepravu a/alebo manipuláciu, alebo ďalších poplatkov môže byť akceptovateľné.
   1. Podľa výrobcových predpisov je zaručené, že predajca informuje zákazníka a predloží poškodený tovar výrobcovi ak je to potrebné. Predajca musí zaistiť potrebné opravy čím skôr. Ak sa dokončí opravný proces a všetky náklady sú uhradené zákazníkom, tovar musí byť doručený späť k zákazníkovi.
   2. predajca je povinný vykonať oprava do 30 dni (od 2019-03-07) od doručenia. Ak predajca nie je schopný dokončiť opravy počas danej lehoty, tovar musí byť vrátený zákazníkovi.
    1. 30-dňová (od 2019-03-07) lehota začína dňom, kedy predajca prijíma vrátený tovar.
    2. Na základe predbežných preskúmaní ak sa predpokladá, že oprava môže trvať viac ako 30 dni (od 2019-03-07) od doručenia tovaru predajcovi, predajca kontaktuje zákazníka a čaká na potvrdenie od zákazníka kvôli predlženej oprave. V prípade, že zákazník žiada o vrátenie tovaru pred ukončením opravy musí uhradiť všetky poplatky týkajúce sa prepravy a vykonanej práce počas opravy pred vrátením tovaru.
   3. Každý tovar musí byť vymenený v prípade, že sú nepoužívateľné pri prijatí (DOA-Dead on arrival –pozn.) V takom prípade každý poškodený tovar je preskúmaný kvalifikovanými odborníkmi. Ak sa uznáva reklamácia, tovar bude vymenený alebo opravený a predajca uhradí každý poplatok týkajúce sa poškodeného tovaru.
   4. Každý poplatok prepravy k predajcovi a poplatok opravy musí uhradiť zákazník. Preprava tovaru späť k zákazníkovi uhradí predajca ak tovar je opravený. Ak kvôli odmietnutiu ponuky opravy sa nezačne proces opravy alebo ak sa zruší proces opravy, každý poplatok prepravy k zákazníkovi uhradí zákazník.
   5. Záruka nepokrýva:
    • Výmena a oprava zásob (batérie, slúchadlá, CD a ďalšie príslušenstvo v balení)
    • Poškodenie kvôli neadekvátnemu a nevhodnému použitiu objednaného tovaru. Zákazník musí prečítať návod správneho používania zariadenia.
    • Ak objednaný tovar sa skladuje nevhodne a nie podľa inštrukcií a pokynov výrobcu.
    • Poškodenie ostatných zariadení, ktoré sú dodané v tom istom balení ako tovar (nabíjačka, káble, slúchadlá a ostatné príslušenstvá)
    • V prípade použitia nekompatibilného tovaru s hlavným tovarom (ktorý môže spôsobiť poškodenia) – každý iné extra zariadenie, ktoré môže byť zakúpený v bežnom obchode alebo v supermarkete.
    • Poškodenia, ktoré boli spôsobené s opravou neautorizovanými servismi.
    • Poškodenia, ktoré boli spôsobené externými podmienkami (všetky typy nehôd alebo prírodných katastrof).
    • Plastový rám a vrtuľka džunglí DJI.
    • Všetky značky elektrických skútrov, s výnimkou zariadení DOA, ktoré majú 7 pracovných dní (od 2019.07.26.).
    • Akékoľvek problémy spojené so softvérom - či už sú predinštalované alebo nainštalované používateľom.
   6. Predajca nie je zodpovedný za to, ak výrobca odmieta akceptovať záruku kvôli hore uvedeným dôvodom.
  4. Predajca musí zaistiť, aby objednaný tovar nemal žiadne nedostatky počas dodaniu k zákazníkovi.
  5. Predajca musí garantovať zákazníkovi presun rizík stanovené v štvrtom článku tejto zmluvy
   1. Objednaný tovar disponuje s každým komponentom a sú v takom stave, v akom strany sa dohodli, alebo ak nebolo dohodnuté dodatočne, tovar musí byť v takom stave, v akom ich predajca uverejnil, alebo podľa odôvodnených očakávaní.
   2. Tovar je dodaný v dohodnutom množstvo.
   3. Tovar splní požiadavky podľa predpisov Slovenskej republiky.
  6. Zákazník musí prekontrolovať tovar v súlade s podmienkami potvrdenými v potvrdení objednávky a/alebo zmluvy okamžite po presunom rizika.
  7. Ak sa objaví akékoľvek poškodenie po presunu rizika, predajca nie je zodpovedný za také poškodenie a zákazník nie je zbavený povinnosti uhradiť nákupnú cenu a dodatočné náklady, pokiaľ nie je priamym dôsledkom porušenia povinnosti predajcu.
  8. Zákazník berie na vedomie, že predajca nie je výrobcom objednaných tovarov a nezaručí kvalitu zariadení podľa § 429 zákona 513/1991 zo zbierka zákonov Obchodného zákonníka. Predajca ale pripisuje všetky práva týkajúce sa záruky kvality zaistené výrobcom, predovšetkým odovzdať každé osvedčenie a vyhlásenie záruky výrobcu.
  9. V prípade, že na objednanom tovare objaví akékoľvek poškodenie po presune rizika zákazník uplatní jeho práva voči výrobcovi.
  10. V prípade, že výrobca neodstráni alebo neopraví poškodenia alebo ak zákazník nechce uplatniť jeho práva voči výrobcovi a predajca zaistí, že je schopný uskutočniť opravu alebo odstránenie poškodenia, predajca môže napraviť chybu na náklady zákazníka. V tom prípade predajca nie je povinný za akékoľvek omeškanie alebo nedostatok pri odstránení poškodenia.
  11. Každé vrátené zariadenie z dôvodu opravy, výmeny alebo náhrady musí byť vrátené cez položku Moje opravy, ktorá je dostupná na účte zákazníka na webstránke www.mobileshop.bz.
  12. V prípade, že predajca prijíma zariadenie, ktoré nie je registrovaná v sekcií Moje opravy na účte zákazníka, predajca vráti zariadenie zákazníkovi bez uvádzania akéhokoľvek dôvodu. Každý dodací príplatok musí uhradiť zákazník.
  13. Každý vrátený tovar musí disponovať s adresou, ktorá je uvedená na etikete opravy umiestnená na opravnom lístku, ktorý je vytvorený zákazníkom. Predajca nie je zodpovedný za doručenie na nevhodnú adresu. Ak vrátený tovar dorazí na iné miesto ako na uvedenej etikete opravy na opravnom lístku, predajca môže vrátiť tovar bez uvádzania dôvodov. Každý ďalší dodací príplatok musí uhradiť zákazník.
  14. Po desiatich dňoch po odovzdaní kuriérskej spoločnosti kvôli vráteniu zákazníkovi, každé zariadenie sa považuje za doručené ak to nie je stanovené inak.
  15. Kupujúci uznáva, že záručné podmienky poskytnuté predávajúcim dodržiavajú právne predpisy EÚ, čo sa odráža aj v slovenských právnych predpisoch. Predajca nie je povinný poskytovať žiadnu záruku, táto služba je nepovinná.
  16. V prípade návratu prijatého, ale čakajúceho na stav príslušenstva, predávajúci pozastaví vydanie dobropisu. Kupujúci má 6 týždňov na vybavenie a vrátenie chýbajúceho príslušenstva a / alebo obalu vráteného produktu.
  17. Všetky colné poplatky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prepravy zariadení, musí zaplatiť kupujúci.
 7. Kredit v obchode

  1. Predajca poskytne kupujúcemu možnosť požiadať o kredit v obchode po 3 úspešných objednávkach vykonaných na webovej stránke predávajúceho, len čo sa táto možnosť objaví na účte Mobileshop.bz kupujúceho.
  2. Predávajúci bude účtovať administratívny poplatok 40 € za každý pokus o aplikáciu.
  3. Kupujúci poskytne všetky potrebné informácie a dokumentáciu podľa žiadosti predávajúceho o vyhodnotenie.
  4. Predávajúci si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť o úver v obchode z akéhokoľvek dôvodu.
  5. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť konečnú výšku úveru v obchode.
  6. Predávajúci zabezpečí, aby sa podmienky opätovne schváleného obchodného úveru mohli opätovne prerokovať; ak Kupujúci a Predávajúci nemôžu dosiahnuť, uplatňujú sa už dohodnuté podmienky.
  7. V prípade zamietnutej žiadosti môže kupujúci opätovne podať žiadosť o úver v obchode.
  8. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť čiastku v obchode bez udania dôvodu a výpovede vopred.
 8. Doplňte zľavu

  1. Kupujúci môže na svoj účet Mobileshop.bz vložiť ďalšiu sumu, aby získal zľavu na budúce nákupy.
  2. Vklady sa musia uskutočňovať na základe zálohovej faktúry vystavenej kupujúcim, ktorú je možné vytvoriť prostredníctvom tohto odkazu: https://www.mobileshop.bz/top-up-discount/
  3. Ak vklad dosiahne minimálnu sumu v čase, keď kupujúci zadá objednávku, príslušnú zľavu uplatní predávajúci.
  4. Minimálne dostupné množstvá:
   1. Úroveň 0: minimálne 5 000 EUR na účet pri zadaní objednávky je 0,3%
   2. Úroveň 1: minimálne 20 000 EUR na účet v čase zadania objednávky je 0,5%
   3. Úroveň 2: minimálna suma 50 000 EUR v čase podania objednávky je 0,8%
  5. Zľavy sa vzťahujú iba na zakúpené produkty, ale nie na služby.
  6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu minimálnych súm tak, aby spĺňali podmienky pre úroveň zliav, percentuálny podiel daných zliav kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.
  7. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť používanie dobíjacích zliav.
 9. Reklamačný protokol

  1. Zákazník má 7 pracovných dní od expedovaní zo skladu aby informoval predajcu a predložil Lístok opravy cez webstránku www.mobileshop.bz v prípade, že zákazník ukladá reklamáciu. Reklamácie kvôli nepoužiteľnosti objednaných zariadení pri prijatí nie sú akceptovateľné po uplynutí lehoty 7 pracovných dní, iba pri produktoch Apple.
  2. Každé vrátené zariadenie z dôvodu opravy, výmeny alebo náhrady musí byť vrátené cez položku Moje opravy, ktorá je dostupná na účte zákazníka na webstránke www.mobileshop.bz.
  3. V prípade, že predajca prijíma zariadenie, ktoré nie je registrovaná v sekcií Moje opravy na účte zákazníka, predajca vráti zariadenie zákazníkovi bez uvádzania akéhokoľvek dôvodu. Každý dodací príplatok musí uhradiť zákazník.
  4. Každý vrátený tovar musí disponovať s adresou, ktorá je uvedená na etikete opravy umiestnená na opravnom lístku, ktorý je vytvorený zákazníkom. Predajca nie je zodpovedný za doručenie na nevhodnú adresu. Ak vrátený tovar dorazí na iné miesto ako na uvedenej etikete opravy na opravnom lístku, predajca môže vrátiť tovar bez uvádzania dôvodov. Každý ďalší dodací príplatok musí uhradiť zákazník.
  5. V prípade, že zákazník ukladá reklamáciu, ktorá sa týka kvalitu zariadenia, tovar musí byť vrátený predajcovi za účelom preskúmania, ukladá povinnosť odovzdať ten istý produkt od toho istého dodávateľa v originálnom balení so všetkými potrebnými informáciami kvôli preukázaniu reklamačnej skutočnosti.
  6. Ak uvedené podmienky sú nesplnené, predajca má právo odmietať reklamáciu.
 10. Vyššia moc („Force majeure“)

  1. Predajca nie je zodpovedný za neplnenie povinnosti ak priamo alebo nepriamo stáva subjektom force meajure, ktorý obsahuje, ale nie je limitovaná na štrajk, blokovanie, poruchu prístroja, poškodenie materiálov alebo omeškanie subdodávateľa alebo dodávateľa, neschopnosť prenesenia nákladov alebo značné navýšenie ceny surového materiálu. Počas trvania udalosti vyššej moci sú prerušené povinnosti predajcu. V prípade, že udalosť vyššej moci trvá viac ako jeden mesiac, každá strana má právo ukončiť nesplnenú časť objednávky.
 11. Riešenie sporov a uplatniteľné právo

  1. Každý spor alebo reklamácia týkajúce sa zmluvy môžu byť predložený zodpovedajúcemu súdu Slovenskej republiky.
  2. Ak akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy a/alebo jej VOP sa stane neplatným alebo neuskutočniteľným, taká neplatnosť alebo neuskutočniteľnosť nezruší ostatné ustanovenia tejto zmluvy a/alebo jej VOP, iba ak ustanovenia nemožno oddeliť od ostatných ustanovení tejto zmluvy kvôli povahe zmluvy a/alebo jej VOP, je predmetom vytvorenia tejto zmluvy a/alebo jej VOP. Strany sa dohodnú, že pri takej udalosti predvedú všetky potrebné opatrenia.
  3. Táto zmluva sa riadi a interpretuje v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 12. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné cieľom nákupnej dohody medzi predajcom a jeho zákazníkmi, ktoré sú právne osoby, založené podľa právnych predpisov Slovenskej republiky alebo medzinárodnými zákazníkmi sídlom mimo Slovenskej republiky.

Všeobecné podmienky spracovania osobných údajov

Používanie práv dátového subjektu